არამარტივი გამყოფები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია T ცალი რიცხვი. თითოეულისათვის გამოთვალეთ მისი არამარტივი გამყოფების რაოდენობა. 1 მარტივ რიცხვად არ ითვლება, ამიტომ არამარტივ გაყოფებში 1-იც იგულისხმება.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი T (1<=T<=10000). მომდევნო T სტრიქონიდან თითოეულში თითო მთელი რიცხვი N (1<=N<=1012)

გამოსატანი მონაცემები: მომდევნო T სტრიქონიდან თითოეულში თითო მთელი რიცხვი - შესაბამისი N რიცხვის არამარტივი გამყოფების რაოდენობა.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 2 6 16 24 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 2 4 6 დაკოპირება