რიცხვის გარდაქმნა

დროის ლიმიტი: 2 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 128 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულიასამი მთელი რიცხვი a, b და c. თქვენ უნდა მიიღოთ a-დან b შემდეგი ოპერაციების საშუალებით:

1) გაამრავლოთ a-ს მნიშვნელობა c-ზე. 2) გამოაკელით a-ს 2. 3) გამოაკელით a-ს 1.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ოპერაციები ნებისმიერი თანმიმდევრობით და ნებისმიერი რაოდენობით. თქვენი ამოცანაა მინიმალური რაოდენობის ოპერაციებით მიიღოთ a-დან b რიცხვი.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=1000). მომდევნო N სტრიქონიდან თითოეულში 3-3 მთელი რიცხვი: a, b და c, რომელთა მნიშვნელობები მოთავსებულია 1-დან მილიარდამდე ჩათვლით.

გამოსატანი მონაცემები: N ცალი სტრიქონიდან თითოეულში - შესაბამისი ტესტის პასუხი.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 3 10 2 11 6 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 3 დაკოპირება

შენიშვნა

განმარტება.

პირველი ტესტისთვის

1) გავამრავლოთ 3 2-ზე. a გახდება 6.

2) გამოვაკლოთ 6-ს 1. a გახდება 5.

3)გავამრავლოთ 5 2-ზე. a გახდება 10 და პასუხი მიღებულია 3 ოპერაციით.

მეორე ტესტისათვის

1) ორჯერ გამოვაკლოთ 11-ს 2. a გახდება 7.

2) გამოვაკლოთ 7-ს 1. პასუხი მიღებულია 3 ოპერაციით.