თამაში უსუვანკა

დროის ლიმიტი: 2 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: პოლონეთი, ოლიმპიადა 20, ეტაპი 1


პატარა გიორგიმ საჩუქრად მიიღო თამაში სახელწოდებით უსუვანკა. ამ თამაშში გვაქვს გადაბმული უჯრების მიმდევრობა, რომლებიც გადანომრილია 1 დან n-მდე. თითოეული უჯრა ან თეთრია ან შავი. ასევე ცნობილია, რომ თეთრი უჯრების რაოდენობა არის k-ჯერ მეტი შავი უჯრების რაოდენობაზე. თამაშს ერთი ადამიანი თამაშობს და თამაშის მიზანია მოცემული მიმდევრობიდან წავშალოთ ყველა უჯრა ისე რომ არ დავარღვიოთ შემდეგი წესი:

თითოეულ სვლაზე არსებული უჯრებიდან ვირჩევთ ზუსტად k ცალ თეთრ და 1 ცალ შავ უჯრას და ვშლით მათ იმ შემთხვევაში, თუ არცერთ ამორჩეულ ორ უჯრას შორის არ არის ცარიელი, ანუ უკვე წაშლილი, უჯრა.

გიორგი ძალიან გთხოვს, რომ დაეხმარო თამაშში. იპოვე ნებისმიერი ნებადართული სვლების მიმდევრობა რომელიც საბოლოო ჯამში ყველა ბლოკს წაშლის .

შესატანი მონაცემები:

პირველ ხაზი შეიცავს ორ მთელ რიცხვს: ბლოკების რაოდენობა n-სა და ჯერადობის რიცხვ k-ს (2 <= n <= 1 000 000, 1 <= n <= n -1),  შეგიძლიათ ჩათვალოთ რომ ყველა ტესტში n იყოფა  k + 1-ზე.

მეორე ხაზი შეიცავს n ცალ ასოს, თითოეული მათგანი არის ან b ან c, სადაც b აღნიშნავს თეთრ უჯრას, ხოლო c შავ უჯრას.  შეგიძლიათ ჩათვალოთ, რომ ყველა შემოყვანილ მიმდევრობას, აუცილებლად გააჩნია ამონახსნი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ტესტების 40% ში n < 10 000.

გამოსატანი მონაცემები:

თქვენმა პროგრამამ უნდა გამოიტანოს  n/(k+1) ხაზი სტანდარტული გამოტანით. თითოეული ხაზი უნდა შეიცავდეს ზრდადობით დალაგებულ ერთმანეთისგან გამოტოვებებით გამოყოფილ k + 1 რიცხვს და თითოეული ხაზი იქნება იმ ინდექსთა აღმნიშვნელი, რომლებიც მოთამაშემ აირჩია თითოეულ სვლაზე.

 

ამ ამოცანისთვის საიტზე ჯერ არ დევს ტესტები, ამიტომ ამოხსნის გასატესტად გადადით ბმულზე:

https://szkopul.edu.pl/problemset/problem/WXorPFSPZwmWfJWy1GSuJ9QD/site/?key=statement
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
12 2 ccbcbbbbbbcb დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 8 12 2 6 7 3 4 5 9 10 11 დაკოპირება

შენიშვნა

მაგალითის ახსნა:

აღვნიშნოთ წაშლილი უჯრა ⇑ სიმბოლოთი, მაშინ თუ გავყვებით ზემოთ გამოტანილ ინფორმაციას, მივალთ სასურველ შედეგამდე.

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

c  c  b  c  b  b  b  b  b  b  c  b

  c  b  c  b  b  b   b  b  c  

    b  c  b        b  b  c  

                b  b  c