სამკუთხედის აგება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 62 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოცემული სამი A, B და C (0 <= A, B, C <= 30000) რიცხვებისათვის შეამოწმებს, შესაძლებელია თუ არა შესაბამისი სიგრძეების მონაკვეთებით სამკუთხედის აგება. დადებითი პასუხის შემთხვევაში პროგრამამ გამოიტანოს – “YES”, თუკი სამკუთხედი არ აიგება – “NO”.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია სამი მთელი A, B და C.

გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანეთ YES, თუ სამკუთხედის აგება შესაძლებელია და წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოიტანეთ NO.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
12 19 14 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
11 29 10 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება