სამფეროვანი ორობითი ხეები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: პოლონეთი, ოლიმპიადა 6, ეტაპი 3


ხე შედგება კვანძისგან და მასთან დაკავშირებული ნული, ერთი ან ორი ქვეხისაგან, რომლებსაც ეწოდებათ შვილები. ხის სპეციფიკაცია წარმოადგენს ციფრებისაგან შედგენილ სტრიქონს. თუ ხე შედგება კვანძისგან, რომელსაც ჰყავს:

  • ნული შვილი, მაშინ მისი სპეციფიკაცია წარმოადგენს ერთეულოვანი სიგრძის სტრიქონს, რომლის ერთადერთი ელემენტიც არის ციფრი 0;
  • რთი შვილი, მაშინ მისი სპეციფიკაცია წარმოადგენს სტრიქონს, რომელიც იწყება ციფრი 1-ით და რომელსაც მოსდევს შვილის სპეციფიკაცია;
  • ორი შვილი, მაშინ მისი სპეციფიკაცია წარმოადგენს სტრიქონს, რომელიც იწყება ციფრი 2-ით და რომელსაც მოსდევს ჯერ ერთი, შემდეგ კი მეორე შვილის სპეციფიკაცია.

ხის თითოეული კვანძი გაფერადებული უნდა იყოს წითლად, მწვანედ ან ლურჯად. ამასთან, დაცული უნდა იყოს შემდეგი ორი წესი:

  • კვანძი და მისი შვილი არ შეიძლება, გაფერადებული იყოს ერთი და იმავე ფერით;
  • თუკი კვანძს ჰყავს ორი შვილი, ისინი გაფერადებული უნდა იყოს სხვადასხვა ფერით.

რამდენი კვანძის გაფერადება შეიძლება მწვანედ?

დაწერეთ პროგრამა, რომელიც:

  • კითხულობს ხის სპეციფიკაციას,
  • ითვლის იმ კვანძების მაქსიმალურ და მინიმალურ რაოდენობას, რომელთა გაფერადებაც შეიძლება მწვანედ,
  • ბეჭდავს პასუხს.

შესატანი მონაცემები: პირველი და ერთადერთი ხაზი შეიცავს სიტყვას, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 10000 სიმბოლოს, რომელიც წარმოადგენს რომელიმე კონკრეტული ხის სპეციფიკაციას.

გამოსატანი მონაცემები:თქვენმა პროგრამამ პირველ და ერთადერთ ხაზზე უნდა დაბეჭდოს ერთი ჰარით დაშორებული ზუსტად ორი რიცხვი, რომლებიც აღნიშნავს იმ კვანძების მაქსიმალურ და მინიმალურ რაოდენობას, რომელთა გაფერადებაც შეიძლება მწვანედ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1122002010 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 2 დაკოპირება