რიცხვი და სიმრავლე

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2007/08, JAN, BRONZE


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვი S (1 <= S <= 1,000,000) და N (2 <= N <= 20,000) 
ელემენტისაგან შედგენილი სიმრავლე. სიმრავლის ელემენტები ასევე მთელ დადებით რიცხვებს
წარმოადგენენ და გადანომრილი არიან 1-დან N-მდე. ელემენტთა დიაპაზონი 1..1,000,000.
გაარკვიეთ, ელემენტთა რამდენი წყვილის ჯამი არ აღემატება S-ს.
შესატანი მონაცემები: * სტრიქონი 1: ჰარით გაყოფილი ორი მთელი რიცხვი N და S. * სტრიქონები 2..N+1: თითო მთელი დადებითი რიცხვი.
გამოსატანი მონაცემები: * სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი - იმ წყვილების რაოდენობა, რომელთა ჯამი არ აღემატება S-ს.მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 6 3 5 2 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება

შენიშვნა

განმარტება: ამ ოთხი წყვილის ინდექსებია - 1 და 3, 1 და 4, 2 და 4, 3 და 4.