ფეხბურთის მატჩის ოქმი 2

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


           მოცემულია ფეხბურთის მატჩის ოქმი, რომელშიც თანმიმდევრულად ჩამოთვლილია გოლის გამტანი გუნდის დასახელება. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს მატჩის საბოლოო შედეგს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში შემოდის ერთი მთელი რიცხვი n (1<=n<=12)– გატანილი გოლების ჯამური რაოდენობა. მომდევნო n სტრიქონიდან თითოეულში მოცემულია გოლის გამტანი გუნდის სახელი პატარა ლათინური სიმბოლოებით. გამტანი გუნდი შეიძლება მხოლოდ ერთი იყოს. გუნდების სახელები შედგება მხოლოდ თითო სიტყვისაგან.

გამოსატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში გამოიტანეთ გამარჯვებული გუნდის სახელი, მეორე სტრიქონში – ორი მთელი რიცხვი: ამ გუნდის მიერ გატანილი და გაშვებული გოლების რაოდენობა. გარანტირებულია, რომ ერთ–ერთი გუნდი გაიმარჯვებს.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 barcelona juventus barcelona barcelona დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
barcelona 3 1 დაკოპირება