წრიული წანაცვლება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვი N. ვთქვათ, მისი ორობითი ჩანაწერი შედგება K ცალი ციფრისაგან (წინა ნულები არ გავითვალისწინოთ). ზუსტად K-ჯერ გავიმეოროთ ერთი და იგივე მოქმედება: წავშალოთ ყველაზე მარცხენა ციფრი ამ ჩანაწერში და მივუწეროთ მარჯვნიდან. გამოთვალეთ მაქსიმალური ათობითი რიცხვი, რომელსაც ამ პროცესის დროს მივიღებთ. მაგ., 21-ის ორობითი ჩანაწერია 101012. მისი წრიული წანაცვლებით მივიღებთ რიცხვებს: 010112=11, 101102=22, 011012=13 და 110102=26. ამ რიცხვებიდან ყველაზე მეტია 26.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი დადებითი რიცხვი N (1<N<=109).

გამოსატანი მონაცემები: წრიული წანაცვლებებისას მიღებული უდიდესი რიცხვი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
21 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
26 დაკოპირება