ორი მასივი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N და M რიცხვთა ორი მასივი. საჭიროა პირველი მასივის იმ ელემენტების გამოტანა (იმავე თანმიმდევრობით, რომლითაც ისინი არიან პირველ მსივში), რომლებიც არ არიან მეორე მასივში.

 შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=100) - პირველი მასივის ელემენტთა რაოდენობა, მეორე სტრიქონში N ცალი მთელი რიცხვი. მესამე სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი M (1<=M<=100) - მეორე მასივის ელემენტთა რაოდენობა, მეოთხე სტრიქონში M ცალი მთელი რიცხვი.

 გამოსატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში გამოიტანეთ ელემენტთა რაოდენობა, ხოლო მეორეში - პირველი მასივის ის ელემენტები, რომლებიც არ არიან მეორეში, იმავე თანმიმდევრობით, რომლითაც ისინი არიან პირველ მასივში.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 3 1 3 4 2 4 12 6 4 15 43 1 15 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 3 3 2 12 დაკოპირება