გროვაა?

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მონაცემების სტრუქტურა "გროვა" შეიძლება განვახორციელოთ მასივების გამოყენებით.

მასივმა უნდა შეინარჩუნოს გროვის ძირითადი თვისება, სადაც ყოველი  i (1 ≤ i ≤ n)   ეთანხმება შემდგომ პირობებს:

                                                       if 2*i ≤ n, then a[i]>=a[2*i]

                                                if 2*i+1 ≤ n, then a[i]>=a[2*i+1]

გვაქვს მოცემული მთელი რიცხვებისაგან შედგენილი მასივი. დაადგინეთ არის თუ არა  ისინი გროვა

 

შესატანი მონაცემები: პირველი ხაზი შეიცავს რიცხვს n (1 ≤ n ≤ 100). მეორე ხაზი კი შეიცავს n ინტეჯერს, რომლებიც აღემატება  1000.

 

 

გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანოს „YES” თუ მასივი არის გროვა, სხვა შემოთხვევაში გამოიტანოს “NO”
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 20 10 18 5 9 15 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება