სუპერკენგურუ და წრფივი ბილიკი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


სუპერკენგურუ დახტის წრფივ ბილიკზე, რომელიც უჯრედებადაა დაყოფილი. სულ ბილიკზე n უჯრედია. სუპერკენგურუს შეუძლია გადახტეს წინ 1,2,...,k უჯრით წინ. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის, თუ რამდენი განსხვავებული ვარიანტი არსებობს პირველი უჯრიდან ბოლო უჯრამდე მისვლის.

შესატანი მონაცემები:  ორი მთელი რიცხვი n და k (1 ≤ n ≤ 30, 1 ≤ k ≤ 10).

გამოსატანი მონაცემები: განსხვავებული ვარიანტების რაოდენობა, რომლითაც სუპერკენგურუს შეუძლია მივიდეს პირველი უჯრედიდან ბოლომდე. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
8 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
21 დაკოპირება