გათვლა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


თავდაპირველად წრეზე n რაოდენობის ადამიანი დგას დანომრილი 1-დან n-მდე. ყოველ წამს გაირიცხება ყოველი მეორე ადამიანი, მანამ სანამ არ დარჩება მხოლოდ ერთი. შემდეგ კი მეორდება იგივე იმ რაოდენობის ადამიანით, რომელი ნომერიც გადარჩება წინა რაუნდში. ასე მეორდება სანამ გადარჩენილის ნომერი არ გაუტოლდება წრის გარშემო ადამიანების რაოდენობას იმავე რაუნდში(ანუ გადარჩენილის ნომერი იქნება ბოლო).

მაგალითად, ჩავთვალოთ პირველ რაუნდში n=5: პირველი რაუნდის შემდეგ გადარჩება ადამიანი ნომრით 3. რადგან 3 არ არის 5-ის ტოლი, პროცესი გამეორდება და ამჯერად 3 ადამიანი იქნება წრეზე. მეორე რაუნდში გადარჩება ადამიანი ნომრით 3 და რადგან ეს ბოლო ნომერია, თამაში დამთავრდება.

შესატანი მონაცემები

პირველ ხაზში შემოდის ცდების t (1<t<20) რაოდენობა. მომდევნო t ხაზზე შემოდის თითო რიცხვი n (0 < n <= 30000).

გამოსატანი მონაცემები

ყოველი ცდისთვის გამოიტანეთ ცდის ნომერი, ორწერტილი, გამოტოვება(სპეისი), გარიცხვის პროცესების რაოდენობა შესრულებული პირველი n ადამიანიანი რაუნდის შემდეგ, გამოტოვება და საბოლოოდ გადარჩენილი ადამიანის ნომერი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 13 23403 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
Case 1: 2 7 Case 2: 8 1023 დაკოპირება