მწყობრიდან გამოსვლა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


N რაოდენობის ჯარისკაცი დგას ერთ რიგში. რამდენი განსხვავებული ხერხით შეიძლება ავირჩიოთ ჯარისკაცების ჯგუფი (მინიმუმ ერთი ჯარისკაცისგან შედგენილი) ისე, რომ ჯგუფში მყოფ ჯარისკაცთაგან არცერთი არ იდგეს გვერდიგვერდ?

შესატანი მონაცემები: ერთი რიცხვი N (1≤N≤90)

 

გამოსატანი მონაცემები: ერთი რიცხვი-რაოდენობა ისეთი ჯგუფებისა, რომლებიც აკმაყოფილებენ  ამოცანაში მითითებულ პირობებს.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება