მინიმაქსის ნამრავლი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N რიცხვისაგან შედგენილი მასივი. იპოვეთ მისი მაქსიმალური და მინიმალური რიცხვების ნამრავლი.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (2<=N<100). მეორე სტრიქონში N ცალი მთელი რიცხვი, რომელთაგან არცერთი არ აღემატება 100-ს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - მაქსიმალური და მინიმალური რიცხვების ნამრავლი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 6 8 4 2 7 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
16 დაკოპირება