რიცხვი და ორი ოპერაცია

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვი N. მასზე შეგიძლიათ მხოლოდ ორი ოპერაციის ჩატარება: ა) გამრავლება 2-ზე; ბ) 1-ის გამოკლება. გამოთვალეთ ოპერაციების მინიმალური რაოდენობა, რომლითაც N რიცხვისაგან მიიღებთ K-ს.

შესატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი N და K (1<N,K<1000).

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - ოპერაციების მინიმალური რაოდენობა, რომლითაც N რიცხვისაგან მიიღებთ K-ს.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 8 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება