ტესტირების სისტემა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 128 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ახლად დაწერილი ტესტირების სისტემის შესამოწმებლად, რომელიც გუნდებს ამოხსნილი ამოცანის რაოდენობისა და მათზე დახარჯული დროის მიხედვით ალაგებს, ჩაატარეს კონტესტი, თუმცა კონტესტის ბოლოს გაირკვა რომ, ტესტირების სისტემას არ შეუძლია გუნდების დალაგება შედეგების ცხრილში. დაწერეთ პროგრამა რომელიც სწორად დაალაგებს გუნდებს შედეგების ცხრილში.

გუნდები ლაგდებიან შემდეგი წესების მიხედვით:

·         ამოხსნილი ამოცანების რაოდენობა.

·         თუ ამოხსნილი ამოცანების რაოდენობა ტოლია,მაშინ ზრდადობით დალაგებული მათზე დახარჯული დროის მიხედვით.

·         თუ ყველა პარამეტრი ტოლია მაშინ ზრდადობით დალაგებული გუნდის ნომრის მიხედვით.

შეასატანი მონაცემები:

პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1 ≤ n ≤ 100000),კონტესტში მონაწილე გუნდების რაოდენობა.ყოველი მომდევნო მე-I სტრიქონი შეიცავს მე-I გუნდის მიერ ამოხსნილი ამოცანების რაოდენობას s (0 ≤ s ≤ 100) და მათ ამოხსნაზე დახარჯულ დროს t (0 ≤ t ≤ 100000).

გამოსატანი მონაცემები:

გუნდების ნომრები დალაგებული თანმიმდევრობით
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 3 50 5 720 1 7 0 0 8 500 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 2 1 3 4 დაკოპირება