ფიზკულტურის გაკვეთილი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბა გადავიდა სხვა სკოლაში, სადაც ფიზკულტურის გაკვეთილზე სიმაღლის მიხედვით დგებიან მწკრივში. ბუბამ უნდა იპოვოს მწკრივში თავისი ადგილი.

შესატანი მონაცემები: პირველი სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი n - მოსწავლეთა რაოდენობა. მეორე სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი - ბუბას სიმაღლე. . მესამე სტრიქონში - n რიცხვი არაზრდადი თანმიმდევრობით, რომლებიც აღნიშნავენ  მოსწავლეთა სიმაღლეებს. ყველა რიცხვი ნატურალურია და არ აღემატება 200.

გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანეთ რიცხვი, სადაც უნდა იდგას ბუბა. თუ ბუბას და რომელიმე მოსწავლეს ტოლი სიმაღლე აქვს, მაშინ ბუბა უნდა დადგეს მის შემდეგ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 174 187 185 185 183 179 176 174 171 169 166 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
8 დაკოპირება