ორსიტყვიანი კროსვორდი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 512 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: COCI, 2011/12, #5


ფარნა დაინტერესდა კროსვორდების შედგენით. მან აიღო ორი A და B სიტყვა და ცდილობს მათი საშუალებით კროსვორდის შედგენას. A სიტყვა უნდა იყოს ჰორიზონტალური, ხოლო B - ვერტიკალური. ცხადია, მათ უნდა ჰქონდეთ საერთო სიმბოლო და ეს სიმბოლო უნდა იყოს ისეთი პირველი სიმბოლო A სიტყვიდან, რომელიც B სიტყვაშიც მოიძებნება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ გადაკვეთის სიმბოლო ორივე სიტყვისთვის პირველი საერთო სიმბოლო უნდა იყოს.


მაგალითად, თუ A = “ABBA” და B = “CCBB”, მაშინ მივიღებთ ასეთ სიტუაციას:

. C . .
. C . .
A B B A
. B . .

 


შესატანი მონაცემები:

ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია ჰარით გაყოფილი ორი A და B სიტყვა, რომელთაგან არცერთის სიგრძე არ აღემატება 30 სიმბოლოს. სიტყვები ჩაწერილია მხოლოდ ლათინური ანბანის ზედა რეგისტრის სიმბოლოებით და გარანტირებულად შეიცავენ ერთ მაინც ერთნაირ სიმბოლოს.


გამოსატანი მონაცემები:

ვთქვათ A სიტყვის სიგრძეა N, ხოლო B სიტყვის სიგრძეა M. მაშინ თქვენ უნდა გამოიტანოთ M ცალი სტრიქონი, რომელთაგან თითოეული შეიცავს N სიმბოლოს. გამოსატან არეზე, მოცემული ორი სიტყვა უნდა იკვეთებოდეს ზემოთ აღწერილი წესით, ხოლო დანარჩენი ადგილები შევსებული უნდა იყოს წერტილებით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
BANANA PIDZAMA დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
.P.... .I.... .D.... .Z.... BANANA .M.... .A.... დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
MAMA TATA დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
.T.. MAMA .T.. .A.. დაკოპირება