ორი სიმრავლის ნამრავლი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


იპოვეთ ყველა შესაძლო განსხვავებული  მნიშვნელობა i*j ნამრავლისთვის , როდესაც i იცვლება a დან b-ს ჩათვლით  შუალედში, ხოლო j  იცვლება c-დან d-მდე ჩათვლით.1 ≤ a , b , c , d ≤ 10 ).

შესატანი მონაცემები: ოთხი მთელი რიცხვი a, b, c და d (a შეიძლება b-ზე მეტი იყოს, c კი d-ზე მეტი)

გამოსატანი მონაცემი: ერთი მთელი რიცხვი, ყველა შესაძლო განსხვავებული ნამრავლის რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 9 10 9 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება