განმეორება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 32 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: პოლონეთი, ოლიმპიადა 7, ეტაპი 3


მოცემული გაქვთ ლათინური ანბანით [‘a’, … , ‘z’] შედგენილი სიტყვები. იპოვეთ ყველა ამ სიტყვის უდიდესი საერთო საბსტრინგის სიგრძე.

           დაწერეთ პროგრამა, რომელიც :

·         წაიკითხავს სტანდარტულად შემოყვანილ მონაცემებს,

·         დათვლის უდიდეს საერთო საბსტრინგის სიგრძეს,

·         სტანდარტულად დაბეჭდავს პასუხს.

 

შემომავალი მონაცემები

შემომავალი მონაცემების პირველ ხაზზე არის ინტეჯერი n (1 <= n <= 5), შემომავალი სტრინგების რაოდენობა. შემდეგი n ხაზიდან თითოეულზე არის სტრინგი. თითოეული სტრინგის სიგრძე არის მინუმუმ 1, მაგრამ არაუმეტეს 2000-ის.

 

გამომავალი მონაცემები

გამოსატანი მონაცემი უნდა შეიცავდეს ზუსტად 1 ხაზს, რომელზეც წერია სიტყვების უდიდესო საერთო საბსტრინგის სიგრძის ტოლი ინტეჯერი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 abcb bca acbc დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება

შენიშვნა

 

ნიკოლოზ ადეიშვილის თარგმანი