ანტიმარტივი რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: პოლონეთი, ოლიმპიადა 8, ეტაპი 1


ანტიმარტივი ეწოდება ისეთ ნატურალურ რიცხვს, რომელსაც იმაზე მეტი გამყოფი აქვს, ვიდრე მის წინ ყველა სხვა ნატურალურ რიცხვს, ასეთია მაგალითად: 1, 2, 4, 6, 12 ...

დაწერეთ პროგრამა რომელსაც გადმოეცემა n რიცხვი და დააბრუნებს მასზე არაუმეტეს, უდიდეს ანტიმარტივ რიცხვს. 

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი n (1≤ n ≤ 2 000 000 000).

გამოსატანი მონაცემები: n-ზე არაუმეტესი, უდიდესი ანტიმარტივი რიცხვი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება

შენიშვნა

თარგმანი შესრულებულია მარიამ ჭილაიას მიერ.