ერთნაირი ციფრები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 512 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N (1 ≤ N ≤ 1 000 000) ცალი რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს იმ წყვილთა რაოდენობას, რომელთაც თუნდაც ერთი საერთო ციფრი აქვთ.

 


შესატანი მონაცემები:

პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი N. მომდევნო N სტრიქონიდან თითოეულში მოცემულია თითო მთელი რიცხვი დიაპაზონიდან [1, 1018]. ყველა რიცხვი განსხვავებულია.

გამოსატანი მონაცემები:

იმ წყვილების რაოდენობა, რომელთაც თუნდაც ერთი საერთო ციფრი აქვთ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 4 20 44 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
4 32 51 123 282 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება