ციფრები და არითმეტიკა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია არითმეტიკული გამოსახულება, რომელიც შედგება მხოლოდ ციფრებისა და შეკრება-გამოკლების ოპერაციათა ნიშნებისაგან. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის ამ გამოსახულების მნიშვნელობას.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში არითმეტიკული გამოსახულება, რომლის სიგრძე არ აღემატება 30 სიმბოლოს.

გამოსატანი მონაცემები: არითმეტიკული გამოსახულების მნიშვნელობა. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
8+7 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
15 დაკოპირება