პაროლის სირთულე

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


პაროლის სირთულე შევაფასოთ 5 კრიტერიუმით:

  1. პაროლი შეიცავს ქვედა რეგისტრის ლათინურ სიმბოლოებს;

  2. პაროლი შეიცავს ზედა რეგისტრის ლათინურ სიმბოლოებს;

  3. პაროლი შეიცავს ციფრებს

  4. პაროლი შეიცავს სიმბოლოებს: # $ % & * +

  5. პაროლის სიგრძეა არანაკლებ 8 სიმბოლო.

დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს, რა სირთულისაა მოცემული პაროლი.

შესატანი მონაცემები: სტრინგი, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ლათინურ სიმბოლოებს, ციფრებს და სიმბოლოებს # $ % & * +. სტრინგის სიგრძე არ აღემატება 30 სიმბოლოს.

გამოსატანი მონაცემები: პაროლის სირთულე.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
Bao17# დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
password დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
PASSword56 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება