კენტი და ლუწი თანრიგები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვი N. იპოვეთ მასში კენტი ნომრის მქონე თანრიგებში მყოფი ციფრების ჯამი და გადაამრავლეთ ლუწი ნომრის მქონე თანრიგებში მყოფი ციფრების ჯამზე.


შემავალი მონაცემები:მთელი დადებითი რიცხვი N (1<=N<=1018).


გამომავალი: კენტ და ლუწ თანრიგებში მდგომი ციფრთა ჯამების ნამრავლი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3061 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
9 დაკოპირება