მინიმალური ჯამი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 512 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N (1 <= N <= 3000) მთელი რიცხვისაგან შედგენილი მიმდევრობა. თითოეული რიცხვი მოთავსებულია დიაპაზონში -1000-დან 1000-მდე. იპოვეთ ამ მიმდევრობაში ისეთი უწყვეტი ქვემიმდევრობა, რომლის წევრთა ჯამის აბსოლუტური მნიშვნელობა (მოდული) უმცირესია.

 

შესატანი მონაცემები:

პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი N. მომდევნო N რიცხვიდან თითოეულში მოცემულია მიმდევრობის თითო წევრი.

გამოსატანი მონაცემები:

სამი მთელი რიცხვი - უმცირესი ჯამის მქონე უწყვეტი ქვემიმდევრობის დასაწყისის ინდექსი, იმავე ქვემიმდევრობის დასასრულის ინდექსი და საპოვნი ქვემიმდევრობის წევრთა ჯამის აბსოლუტური მნიშვნელობა. თუ ასეთი ჯამის მქონე მიმდევრობა რამდენიმეა, გამოიტანეთ ყველაზე გრძელი მიმდევრობის სიგრძე და თუ ასეთი სიგრძის მიმდევრობაც რამდენიმეა, მაშინ გამოიტანეთ რომლის პირველი ინდექსიც უმცირესია.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 5 10 -5 -6 2 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 6 0 დაკოპირება