მხოლოდ ორი ციფრი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


რამდენი n-ნიშნა რიცხვი შეიძლება შედგეს მხოლოდ 5-სა და 9-ის გამოყენებით, რომლებშიც სამი ერთნაირი ციფრი არ დგას ერთმანეთის გვერდით?

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი n (n ≤ 30).

გამოსატანი მონაცემები: n-ნიშნა რიცხვების რაოდენობა, რომლებშიც სამი ერთნაირი ციფრი არ დგას ერთმანეთის გვერდით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება

შენიშვნა

განმარტება: ეს რიცხვებია 559, 595, 599, 955, 959, 995.