ცრურწმენა და მარტივი რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


იპოვეთ მარტივი რიცხვების რაოდენობა, რომელიც შედის მოცემულ [a, b] ინტერვალში და ჩანაწერში არ შეიცავს 13-ს.

 

 შესატანი მონაცემები:

ორი მთელი რიცხვი - a (ინტერვალის დასაწყისი) და b (ინტერვალის დასასრული)  1<=a<=b<=500000.

 

 გამოსატანი მონაცემები:

ისეთი მარტივი რიცხვების რაოდენობა მოცემულ ინტერვალში, რომელთა ჩანაწერში არ გვხვდება რიცხვი 13.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
9 23 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება