კონვერტები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


სამუშაო დღის შემდეგ მოლარემ ერთნაირი ბანკნოტები ერთად უნდა ჩაალაგოს თითო კონვერტში. მოცემულია თითოეული ბანკნოტის ღირებულება. დაწერეთ პროგრამა, როემლიც გაარკვევს საჭირო კონვერტების რაოდენობას.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში შემოდის ბანკნოტების რაოდენობა n (1<=n<=10000). მეორე სტრიქონში მოცემულია n ცალი რიცხვიცალკეული ბანკნოტების ღირებულება. ბანკნოტების ღირებულება მთელი რიცხვია და არ აღემატება 100–.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვისაჭირო კონვერტების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 20 10 10 20 50 5 10 10 20 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება