სამნიშნა რიცხვების სიმრავლე

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


იპოვეთ ყველა სამნიშნა რიცხვი, რომლის ციფრთა ჯამი n-ის ტოლია .

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი n (1<=n<=27)

გამოსატანი მონაცემები: დაბეჭდეთ პირველ ხაზზე სამნიშნა რიცხვების რაოდენობა, რომელთა ციფრთა ჯამი ტოლია n-ის . შემდეგ ხაზებზე დაბეჭდეთ ეს რიცხვები ზრდის მიხედვით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 102 111 120 201 210 300 დაკოპირება