უდიდესი ზრდადი ქვემიმდევრობა

დროის ლიმიტი: 3 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N ელემენტისაგან შედგენილი დადებითი მთელი რიცხვების მიმდევრობა. იპოვეთ მისი უდიდესი ზრდადი ქვემიმდევრობა

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=1000000). მომდევნო  სტრიქონში N მთელი დადებითი რიცხვი, რომელთაგან არცერთის მნიშვნელობა არ აღემატება 1000000-ს.

გამოსატანი მონაცემები: უდიდესი ზრდადი ქვემიმდევრობის სიგრძე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 1 4 13 1 6 11 10 8 14 9 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 დაკოპირება