კენტებად გადაქცევა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვებისაგან შედგენილი მასივი. ერთ სვლაზე შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი ლუწი რიცხვი და მასივის ყველა ელემენტი, რომელიც მისი ტოლია, შეგიძლიათ გაყოთ 2-ზე. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს, რამდენ სვლაში შეიძლება მასივის ყველა ელემენტის კენტ რიცხვად გადაქცევა

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=100000). მომდევნო  სტრიქონში N მთელი დადებითი რიცხვი, რომელთაგან არცერთის მნიშვნელობა არ აღემატება 1000000-ს.

გამოსატანი მონაცემები: სვლების მინიმალური რაოდენობა, რომელიც საჭიროა მასივის ყველა ელემენტის კენტად რიცხვად გადაქცევისათვის.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 40 6 40 3 20 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება