განსხვავებული რიცხვების მიღება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N-ელემენტიანი მასივი მთელი რიცხვებით. ნებისმიერ რიცხვს შეგიძლიათ დაუმატოთ 1 ან გამოაკლოთ 1 (ოღონდ 0 არ უნდა მიიღოთ). თითოეულ რიცხვზე მხოლოდ ერთი ასეთი ოპერაციის ჩატარების უფლება გაქვთ (შეგიძლიათ რიცხვის უცვლელად დატოვებაც). დაწერეთ პროგრამა, რომელიც ასეთი ოპერაციების საშუალებით მიიღებს მასივს, რომელშიც რაც შეიძლება მეტი განსხვავებული რიცხვი იქნება.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=1000). მომდევნო  სტრიქონში N მთელი რიცხვი. ამ რიცხვებიდან არცერთი არ აღემატება 150000-ს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - გაყოფების მაქსიმალური რაოდენობა. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 3 2 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
6 1 1 1 4 4 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 დაკოპირება