მასივის განულება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვებისაგან შედგენილი მასივი. შეგიძლიათ ამოარჩიოთ მისი სამი ელემენტი და სამივე შეამციროთ 1-ით. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს, რამდენ სვლაში შეიძლება მასივის ყველა ელემენტის განულება ან გამოიტანოს შეტყობინება, რომ განულება შეუძლებელია.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=100000). მომდევნო  სტრიქონში N მთელი დადებითი რიცხვი, რომელთაგან არცერთის მნიშვნელობა არ აღემატება 1000-ს.

გამოსატანი მონაცემები: სვლების რაოდენობა, რომელთა საშუალებით შეიძლება მასივის განულება, ან სიტყვა "NO" - თუ ეს შეუძლებელია.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 3 5 7 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
7 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
4 2 4 7 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება