ტოლი სიგრძის ორი ინტერვალი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია 0-ებისა და 1-ებისაგან შედგენილი მიმდევრობა. იპოვეთ უდიდესი ინტერვალი, რომელიც შედგება თანაბარი რაოდენობის 0-ებისა და 1-ებისაგან, ამასთან ამ ინტერვალის პირველი ნახევარიც და მეორე ნახევარიც ერთნაირი ციფრებით უნდა იყოს შედგენილი.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (2<=N<=100000). მეორე სტრიქონში N ცალი რიცხვი, რომელთაგან თითოეული ან ნულია ან ერთი.

გამოსატანი მონაცემები: უდიდესი ინტერვალის სიგრძე, ზემოთ აღწერილი თვისებებით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება