ციფრების ინვერტაცია

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


x ციფრის ინვერტაცია ვუწოდოთ მის შეცვლას 9-x მნიშვნელობით. მოცემულია რიცხვი N. შეგიძლიათ მასში ნებისმიერი ციფრის ინვერტაცია. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოცემულ რიცხვში ციფრების ინვერტაციით მიიღებს მინიმალურ რიცხვს. მიღებული რიცხვი არ უნდა იწყებოდეს 0-ით.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=1018).

გამოსატანი მონაცემები: მინიმალური რიცხვი, რომლის მიღებაც შეიძლება ციფრების ინვერტაციით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
269 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
230 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
34 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
34 დაკოპირება