წერტილები წრფეზე

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N ცალი წერტილი, რომლებიც განლაგებულნი არიან ერთ წრფეზე. თითოეული წერტილისათვის იპოვეთ მანძილი უახლოეს და უშორეს წერტილებამდე.

შემოსატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (2<=N<=100000). მეორე სტრიქონში N ცალი განსხვავებული რიცხვი, რომელთაგან თითოეულის მნიშვნელობა 0-დან მილიონამდეა. რიცხვები დალაგებულია ზრდადობით.

გამოსატანი მონაცემები: N ცალი სტრიქონიდან თითოეულში - ორ-ორი მთელი რიცხვი: უმცირესი და უდიდესი დაშორება სხვა წერტილებიდან.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
8 1 5 15 20 25 29 61 72 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 71 4 67 5 57 5 52 4 47 4 43 11 60 11 71 დაკოპირება