კენტი და ლუწი ციფრები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი რიცხვი N (1<=N<=1018). დათვალეთ რამდენი ლუწი და რამდენი კენტი ციფრია ამ რიცხვში.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - N.

გამოსატანი მონაცემები: ლუწი და კენტი ციფრების რაოდენობა რიცხვში. 0 ჩათვალეთ ლუწ ციფრად.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
98568902 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 3 დაკოპირება