სამი მთელი რიცხვი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მასწავლებელმა ბუბას მისცა 3 მთელი რიცხვი A, B და C. ბუბამ მათზე უნდა შეასრულოს ზუსტად ორი ოპერაცია - ერთი შეკრების და ერთი გამრავლების (ოპერაციების ჩატარების თანმიმდევრობას მნიშვნელობა არ აქვს) და ამ ორი ოპერაციით უნდა მიიღოს რაც შეიძლება მცირე რიცხვი. რიცხვების გადაადგილება არ შეიძლება. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაეხმარება ბუბას.

შესატანი მონაცემები: სამი მთელი რიცხვი - A, B და C (0<=A, B, C<=100).

გამოსატანი მონაცემები: უმცირესი რიცხვი, რომლის მიღებაც შეიძლება მოცემული რიცხვებიდან მათზე შეკრების და გამრავლების ოპერაციების ჩატარებით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 6 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
22 დაკოპირება