ტრანზისტორები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბა აწყობს რობოტებს. ბევრ სხვა რამესთან ერთად თითო რობოტის ასაწყობად მას სჭირდება 1 უნიპოლარული და 1 ბიპოლარული ტრანზისტორი. მოცემულ მომენტში ბუბას აქვს A ცალი უნიპოლარული და B ცალი ბიპოლარული ტრანზისტორი. გარდა ამისა, ბუბას კიდევ აქვს C ცალი მულტიტრანზისტორი, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს როგორც ბიპოლარული, ასევე უნიპოლარული ტრანზისტორის ნაცვლად. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოთვლის, თუ რამდენი რობოტის ასაწყობად ეყოფა სამივე ტიპის ტრანზისტორი ბუბას.

შესატანი მონაცემები: სამი მთელი რიცხვი - A, B და C  ( 0<=A, B, C<=100).

გამოსატანი მონაცემები: რობოტების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელთა ასაწყობად ბუბას ეყოფა ტრანზისტორები. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 9 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
10 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
5 10 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
7 დაკოპირება