სოკოები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: COCI, 2010/11, #5


სუპერმარიოს წინ ერთ მწკრივში განლაგებული 10 სოკოა. ყოველი სოკოს მოწყვეტისათვის სუპერმარიო მიიღებს გარკვეულ ქულას, მაგრამ მან სოკოები თანმიმდევრობით უნდა მოწყვიტოს და მასთანავე, საჭიროა მან მოაგროვოს 100-თან რაც შეიძლება ახლოს მყოფი ქულა. თუ ასეთი შესაძლებლობა ორია(მაგ. 98 და 102, სუპერმარიო ყოველთვის ირჩევს დიდ რიცხვს (ამ შემთხვევაში 102-ს). დაეხმარეთ სუპერმარიოს, განსაზღვროს დაგროვებული ქულების რაოდენობა. 

შესატანი მონაცემები: ათ სტრიქონში თითო რიცხვი, რომელთაგან თითოეული ნაკლებია ან ტოლი 100-ზე. ეს რიცხვები განსაზღვრავენ შესაბამისი სოკოს მოწყვეტისათვის დაწესებულ ქულას. მარიომ ისინი უნდა მოწყვიტოს არსებული თანმიმდევრობით. 

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში - ქულების საჭირო რაოდენობა. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
100 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
87 დაკოპირება