გადახაზული რიცხვები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: COCI, 2008/09, #2


2-დან N-მდე ყველა მარტივი რიცხვის პოვნის ყველაზე ცნობილი ალგორითმია ერატოსთენეს საცერი. ის შემდეგი პრინციპით მუშაობს:

  1. ჩამოვწეროთ ყველა მთელი რიცხვი 2-დან N-მდე, მათი ჩათვლით.
  2. მოვძებნოთ უმცირესი გადაუხაზავი რიცხვი და აღვნიშნოთ ის P-თი. P მარტივია.
  3. გადავხაზოთ P და ყველა მისი ჯერადი რიცხვი ზრდადობით.
  4. თუ რომელიმე რიცხვი გადაუხაზავია, დაბრუნდით ბიჯზე 2.

დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოცემული N და K-სათვის, მოძებნის K-ურ გადახაზულ რიცხვს.   

შესატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი N და K (2 ≤ K < N ≤ 1000).

გამოსატანი მონაცემები:  K-ურ ჯერზე გადახაზული რიცხვი. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
15 12 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
7 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
10 7 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
9 დაკოპირება

შენიშვნა

მესამე მაგალითში რიცხვები გადაიხაზება შემდეგი თანმიმდევრობით 2, 4, 6, 8, 10, 3, 9, 5 და 7. მეშვიდე ადგილზე დგას 9.