მასივის ელემენტთა ნამრავლი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N ცალი რიცხვისაგან შედგენილი მიმდევრობა. ამოარჩიეთ ამ მიმდევრობის წევრებისაგან ისეთი ელემენტები, რომელთა ნამრავლიც მაქსიმალური იქნება. ოპტიმალური პასუხისათვის დაშვებულია ერთი რიცხვის ამორჩევაც.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=20). მეორე სტრიქონში N ცალი მთელი რიცხვი, რომელთაგან თითოეული მოთავსებულია დიაპაზონში  -100-დან 100-მდე.

გამოსატანი მონაცემები: მაქსიმალური ნამრავლი, რომლის მიღებაც შეიძლება მიმდევრობის წევრებისაგან.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 5 -3 0 2 0 -2 -5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
150 დაკოპირება