მარტივი რიცხვები ინტერვალზე

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის რამდენი მარტივი რიცხვი გვხდება მოცემულ ინტერვალზე.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<N<100000). მომდევნო N სტრიქონიდან თითოეულში ორ-ორი მთელი რიცხვი, რომლებიც აღნიშნავენ ინტერვალის მარცხენა და მარჯვენა საზღვრებს შესაბამისად. რიცხვების დიაპაზონი 2-დან მილიონამდე.

გამოსატანი მონაცემები: N ცალ სტრიქონში თითო მთელი რიცხვი - მარტივი რიცხვების რაოდენობა შესაბამის ინტერვალში საზღვრების ჩათვლით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 10 20 15 23 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 3 დაკოპირება