გამყოფები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 512 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N (1<=N<=200) ცალი მთელი რიცხვი, რომელთაგან თითოეულის მნიშვნელობა არაუარყოფითია და არ აღემატება 1000-ს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს იმ რიცხვთა რაოდენობას, რომელთაც ზუსტად K (1<K<N) მთელი გამყოფი აქვთ (1-ისა და საკუთარი თავის გარდა).

 

შესატანი მონაცემები:

პირველ სტრიქონში მოცემულია ორი მთელი რიცხვი: N და K.

 

გამოსატანი მონაცემები:

იმ რიცხვების რაოდენობა, რომელთაც ზუსტად K გამყოფი აქვთ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 4 6 20 12 64 1024 50 24 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება

შენიშვნა

მოცემულ რიცხვებში ზუსტად 4 გამყოფის მქონე 3 რიცხვია: 20, 12 და 50.