რეგიონების დათვლა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია რეგიონების რუკა, რომელსაც N x N (1 <= N <= 100) მატრიცის ფორმა აქვს და რომლის თითოეული უჯრა გაფერადებულია R (red-წითელი), G (green-მწვანე), ან B (blue-ლურჯი) ფერებით. ორი უჯრა ერთ რეგიონს ეკუთვნის, თუ ისინი ერთმანეთის უშუალო მოსაზღვრეები არიან (აღმოსავლეთ,დასავლეთ, სამხრეთით თუ ჩრდილოეთით) და მათი ფერები არ არის განსხვავებული. მაგალითად, რუკაზე RRRBB GGBBB BBBRR BBRRR RRRRR მოცემულია ხედავს 4 რეგიონი (2 წითელი, 1 ლურჯი, და 1 მწვანე). მოცემული რუკისათვის გამოთვალე მასზე რეგიონების რაოდენობა. შეტანის ფორმატი: * სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი N. * სტრიქონები 2..1+N: თითოეული სტრიქონი შეიცავს N სიმბოლოიან სტრიქონს, რომელიც აღწერს რუკის ერთ ჰორიზონტალს. გამოტანის ფორმატი: * სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი - რეგიონების რაოდენობა
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 RRRBB GGBBB BBBRR BBRRR RRRRR დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება