მაქსიმუმები K სიგრძის ქვეინტერვალებზე

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N-ელემენტიანი მასივი და რიცხვი K (1<N,K<=1000000). ყოველი K სიგრძის უწყვეტი ქვემასივისთვის იპოვეთ მაქსიმალური ელემენტი.

 

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი N და K. მეორე სტრიქონში N ცალი რიცხვი დიაპაზონში 1-დან მილიონამდე.

 

გამოსატანი მონაცემები: N-K ცალი მთელი. მაქსიმალური ელემენტი ყოველი K სიგრძის უწყვეტი ქვემასივისთვის მარცხნიდან მარჯვნივ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 3 12 4 9 6 7 1 11 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
12 9 9 7 11 დაკოპირება