ხარების მათემატიკა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2004/05, NOV, QUAL


 

ხარები ძროხებზე უკეთ ფლობენ მათემატიკას, მათი ზეპირად შეუძლიათ ერთმანეთზე გადაამრავლონ დიდი მთელი რიცხვები. დაეხმარეთ ჯონს, შეამოწმოს ხარების აღნიშნული უნარი. წაიკითხეთ ორი მთელი (თითოეული მათგანი არაუმეტეს 40 თანრიგისა) და გამოთვალეთ მათი ნამრავლის მნიშვნელობა წინა ნლების გარეშე. გამოთვლებისას არ გამოიყენოთ ბიბლიოთეკების ფუნქციები.

შეტანის ფორმატი:
* სტრიქონები 1..2: ყოველი შეი
ავს ერთ მელ ათობით რიხვს.

გამოტანის ფორმატი:
* სტრიქონი 1:  ორი რი
ხვის ზუსტი ნამრავლი.

 

 

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
11111111111111 1111111111 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
12345679011110987654321 დაკოპირება