ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


სკოლის ინფორმატიკის წრეში მეცადინეობს a მოსწავლე, ხოლო მათემატიკის წრეში - b მოსწავლე. ორივე წრეზე ერთდროულად დადის c მოსწავლე. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის სულ რამდენი მოსწავლე დადის ორივე წრეზე.

შესატანი მონაცემები: სამი მთელი რიცხვი - a, b და c.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელიც ორივე წრეზე დადის ჯამურად.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
15 10 7 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
18 დაკოპირება