ვერტიკალური ჰისტოგრამა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2002/03, DEC, ORANGE


ვერტიკალური ჰისტოგრამა

დაწერეთ პროგრამა, რომელიც წაიკითხავს მთავრული ასოებისაგან შედგენილ 4 სტრიქონიან (სტრიქონში არაუმეტეს 72 სიმბოლოსი) ტექსტს შესატანი ფაილიდან და დაბეჭდავს ვერტიკალურ ჰისტოგრამას, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენჯერ მონაწილეობს თითოეული ასო (და არა ჰარი, ციფრი ან სასვენი ნიშანი) შესატან ტექსტში. გამოტანილი ჰისტოგრამა ფორმირებული უნდა იყოს ისე, როგორც ეს ქვემოთ არის ნაჩვენები.

შეტანის ფორმატი:

* სტრიქონები 1..4: ოთხი სტრიქონი მთავრული ასოებისაგან შედგენილი ტექსტით. თითოეული სტრიქონი შეიცავს არაუმეტეს 72 სიმბოლოს.
გამოტანის ფორმატი:
სტრიქონები 1..??: რამოდენიმე სტრიქონი ვარსკვლავებითა და ჰარებით. ბოლო სტრიქონი წარმოადგენს მთავრული ასოების ანბანს, რომელშიც ასოები ჰარითაა გამოყოფილი. არ დაბეჭდოთ ჰარები არც სტრიქონების დასაწყისში და არც ბოლოში. 
 
გამოტანის მაგალითი (ფაილი vhist.out):
                            *
                            *
        *                   *
        *                   *     *   *
        *                   *     *   *
*       *     *             *     *   *
*       *     * *     * *   *     * * *
*       *   * * *     * *   * *   * * * *
*     * * * * * *     * * * * *   * * * *     * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
THE QUICK BROWN FOX JUMPED OVER THE LAZY DOG. THIS IS AN EXAMPLE TO TEST FOR YOUR HISTOGRAM PROGRAM. HELLO! დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z დაკოპირება